Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2020

strangeee

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianoelya noelya

January 22 2020

strangeee
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe

January 05 2020

January 04 2020

strangeee
mimo wszystko, jestem szczęśliwa 


ps. ciekawe jak długo? ;>

January 01 2020

strangeee
1861 52d5 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viasoko soko

December 12 2019

strangeee
9245 37e3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoko soko
strangeee
nie potrzeba słów, żeby wiedzieć, że coś się zmieniło.
— zasłyszane
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasoko soko

November 18 2019

strangeee
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viasoko soko
strangeee
8153 5bd6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko

November 11 2019

strangeee
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viatwice twice
strangeee
1604 a3f2 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viatwice twice

November 06 2019

strangeee
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko

October 09 2019

strangeee
1199 2d90 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty

October 08 2019

strangeee
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz? 
— Grey's Anatomy
Reposted fromlovvie lovvie vianiedonaprawienia niedonaprawienia
strangeee
4310 20f5 500
I feel you, Clay Jensen
Reposted fromikaris ikaris viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos viamhsa mhsa

October 04 2019

strangeee
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazielono zielono
strangeee
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viayveee yveee
strangeee
6302 e97c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawestern-feeling western-feeling
strangeee
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl