Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

strangeee
Reposted fromworst-case worst-case viaarwenan1 arwenan1
strangeee
3316 e317 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaarwenan1 arwenan1
strangeee
3797 bcb9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viazielono zielono
strangeee
Water
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabanshe banshe
strangeee
3151 6377
Reposted frompeper peper viabanshe banshe
9188 26a4

panis-et-circenciss:

You wrote that, ya dope.”

Joan Baez to Bob Dylan, the first time he heard “Love Is Just a Four-Letter Word” on a radio and said it was a real good tune (via joan-chandos-baez)

strangeee
3093 48c6 500
Reposted fromsarazation sarazation viaoxygenium oxygenium
strangeee
strangeee
strangeee
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium

August 25 2017

strangeee
3038 8fcc
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianoelya noelya
strangeee
Obiecaj mi proszę, że to nie było nasze ostatnie spotkanie.
— ja. dzisiaj. myśląc, co by było gdyby.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
strangeee

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
strangeee
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viasoko soko
strangeee
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viasoko soko
strangeee
Wszystko staje się trudne, kiedy się chce posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc, staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.

Tove Jansson, Kometa nad Doliną Muminków (Włóczykij)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl