Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

strangeee
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
strangeee
6960 54c0 500
szymborska

May 22 2017

strangeee
Reposted fromjasminum jasminum viasoko soko
strangeee
Sorry, po prostu dzisiaj jestem drażliwa i dziwna, i proszę nie sugeruj się czymkolwiek.
— Żulczyk Jakub
Reposted fromsparkle-of-hope sparkle-of-hope
strangeee
Codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
strangeee
strangeee
strangeee
6568 15b7 500
strangeee
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viasparkle-of-hope sparkle-of-hope
strangeee
Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie.
— Szymborska
strangeee
strangeee
5026 c782 500
Reposted fromtwice twice viasparkle-of-hope sparkle-of-hope
strangeee
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
8215 f22c 500
Reposted fromerial erial viasparkle-of-hope sparkle-of-hope
strangeee
8756 30de
strangeee
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
strangeee
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
strangeee
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
strangeee
strangeee
Tryb bycia polega na akceptacji świata takim, jakim jest. Nie chodzi tu o bierne poddanie się losowi, lecz o zaakceptowanie faktu, że w danym momencie jesteś w takiej, a nie innej sytuacji. Pozwala to osiągnąć większy spokój umysłu i lepsze zdrowie.
— Vidyamala Burch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl